ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a Link Media doo. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; a továbbiakban: „Jobs4Hotels”) és www.jobs4hotels.hu, www.jobs4hotels.de, www.jobs4hotels.at, www.jobs4hotels.ro, www.jobs4hotels.me, www.jobs4hotels.ba, www.jobs4hotels.rs, www.jobs4hotels.hr internetes álláskereső portál (a továbbiakban együttesen: „Webportál”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő - felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

 

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

I. Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban

 1. Az Jobs4Hotels technikai hátteret biztosít a Felhasználók és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ehhez kapcsolódóan koordinációs tevékenységet végez.

 2. Az Jobs4Hotels által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek (a továbbiakban: „álláskeresők”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

II. Egyes szolgáltatások leírása

 1. Álláshirdetés megjelentetése

A szerződésben meghatározott Webportálon, a pozíció tevékenységi köréhez tartozó releváns álláskategóriában megállapodás szerinti ideig álláshirdetés megjelentetése, amely a Felhasználónál, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós pozícióra irányul. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie a Jobs4Hotels által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.).

 1. Önéletrajz adatbázis hozzáférés

A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos kategóriájába regisztrált álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profiloldalhoz való hozzáférés biztosítása a megállapodás szerinti ideig, illetve a profiloldal alapján kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a partner részére.

 1. Főoldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportál főoldalán az álláshirdetésben meghatározott pozíció neve és a cég logójának megkülönböztető jellegű kiemelése, amely az álláshirdetésre irányít át kattintás után. Kiemelés módját a Jobs4Hotels határozza meg.

 1. Kategória oldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportálon, a pozíciónak megfelelő kategória főoldalán az álláshirdetés kiemelése átszínezett háttérrel és a találati lista elejére való helyezéssel. Kiemelés módját a Jobs4Hotels határozza meg.

 1. Bannermegjelenítés

A szerződésben meghatározott Webportálon (megállapodás szerint fő- vagy aloldalon) és megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.

 1. EDM

A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”), melynek tartalma a Jobs4Hotels által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett.

 1. Ingyenesen elérhető szolgáltatás

Minden Felhasználó, aki a Webportálra látogat, automatikusan eléri a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat, és elérhetőségeket nem tartalmazó, kivonatos változatát. A Felhasználó ebben az esetben is elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés hiányában a Felhasználó díjfizetésre nem köteles. A Felhasználó regisztrációt követően a Webportálon megadott elérhetőségeken keresztül kezdeményezheti az egyéb szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés megkötését.

III. Szerződés létrejötte, időtartama

 1. Felhasználó valamely fenti szolgáltatást a Jobs4Hotels által készített és, a Jobs4Hotels által a Felhasználó részére megküldött megrendelő lap, vagy szolgáltatási szerződés cégszerű vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formában történő aláírásával és a Jobs4Hotels részére történő személyes átadással, postai, e-mailen, vagy faxon történő elküldéssel tudja megrendelni.

 2. A megrendelőlap, vagy szolgáltatási szerződés Felhasználó általi aláírt példányának elküldése a Felhasználó által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a Jobs4Hotels nem köteles elfogadni. A Jobs4Hotels nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását.

 3. A Jobs4Hotels és a Felhasználó között a fenti szolgáltatások, vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának a Jobs4Hotels általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának a Jobs4Hotels képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, a szolgáltatási szerződés Jobs4Hotels általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a Jobs4Hotels – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 4. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.

 5. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően az alábbi lehet: két hét, egy hónap, három hónap, tizenkét hónap, vagy a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Jobs4Hotels meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.

 6. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a Jobs4Hotels visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Felhasználó ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől.

 7. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a Jbs4Hotels részéről.

 8. Az Jobs4Hotels a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megrendelőlap, illetve szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

IV. Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles a megrendelőlapon, illetve az egyedi szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Jobs4Hotelsnak megfizetni.

 2. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.

 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jobs4Hotels által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a Jobs4Hotels kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

 4. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.

 5. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.

 6. Felhasználó kijelenti, hogy a II.1-5 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése.

 7. A Felhasználó által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Felhasználó neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Felhasználó köteles kötbért fizetni, amely megfelel az adott hónapban megjelentetett hirdetések darabonkénti listaárának összegével. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Jobs4Hotels jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 8. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Felhasználón keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni.

 9. A hirdetés/cikk nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást.

 10. A hirdetés/cikk/DM levél nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen.

 11. A hirdetés/cikk/DM levél nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.

 12. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Felhasználó, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.

 13. A Felhasználó felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jobs4Hotels DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza.

 14. A Jobs4Hotels jogosult a hirdetéseket, illetve a Felhasználó által megszövegezett cikket és DM levelet nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. A Jobs4Hotels jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Webportál arculatához, vagy a Jobs4Hotels megítélése szerint az, a Felhasználó általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben (stiláris vagy jogi szempontú javítás esetén), a Felhasználó jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően – lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében a Jobs4Hotels a Felhasználó által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére a Jobs4Hotels nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Felhasználó vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok stb.).

 15. Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség a Jobs4Hotels részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A Jobs4Hotels nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, a Jobs4Hotels, vagy harmadik személyek irányába a Felhasználót terheli.

 16. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a Jobs4Hotels jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben a Jobs4Hotels úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél a Jobs4Hotels jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 17. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez.

 18. Felhasználó az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti IV.6. pontban meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel.

 19. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik.

 20. Felhasználó minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni a Jobs4Hotelst.

 21. Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz (e feltételek mindegyikének fennállása szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az álláskeresővel).

 22. Felhasználó kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.

 23. Felhasználó köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.

 24. Amennyiben a Felhasználó számára kétséges, hogy egy adott álláskeresővel a kapcsolatot ő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy felveheti-e, úgy Felhasználó köteles a Jobs4Hotelshoz fordulni. Indokolatlan megkeresés esetén a Jobs4Hotels jogosult a szolgáltatások további nyújtását megtagadni.

 25. A Felhasználó, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik egy, az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő munkalehetőséggel kapcsolatos aktuális állásajánlathoz.

 26. Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a Felhasználóra vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte a Felhasználónak, hogy további megkereséseket nem kíván kapni.

 27. Felhasználó az álláskeresők személyes adataihoz csak a Jobs4Hotels által biztosított, a Webportálon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.

 28. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Felhasználó, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.

 29. Felhasználó a szolgáltatások nyújtásának Jobs4Hotels által megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Felhasználó – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított.

 30. Ha a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Felhasználó köteles a Jobs4Hotels vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben.

 31. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.

 32. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználó és Felhasználó alkalmazottai és megbízottai a Jobs4Hotels szolgáltatásaira mindenkor irányadó adatvédelmi nyilatkozatot megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.

 33. Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Webportál szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár a Jobs4Hotelst, akár más személyt ér. Felhasználó továbbá felelős azon személyek által okozott károkért is, akiknek a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat továbbította.

 34. Felhasználó köteles megtéríteni a Jobs4Hotels vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Felhasználótól álláskeresők személyes adatait megszerző személy jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Jobs4Hotelslal vagy más személlyel szemben.

 35. A Jobs4Hotels jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak Felhasználó vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén a Jobs4Hotels nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. A Jobs4Hotels nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Felhasználót ért kár megtérítésére, azonban a Jobs4Hotels visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét.

 36. A Jobs4Hotels, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 37. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Felhasználó jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a Jobs4Hotels úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Jobs4Hotels a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Jobs4Hotels a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.

 38. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében azJobs4Hotels internetes felületének használatához a Felhasználó felhasználó-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A felhasználó-azonosító és a jelszó elvesztéséért, vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a Jobs4Hotels semmiféle felelősséget nem vállal.

 39. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a felhasználó-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Felhasználó felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Felhasználótól (ideértve a Felhasználó bármely munkatársát) megszerzik.

 40. Felhasználó köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.

 41. Felhasználó köteles jelezni a Jobs4Hotels felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Felhasználó ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri.

 42. Felhasználó a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Jobs4Hotelsnak. A Jobs4Hotels az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.

 43. Felhasználó kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, valamint felszámolási eljárást.

 44. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a Jobs4Hotelst, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Felhasználóval szemben. Az értesítés elmulasztása esetén a Felhasználó a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Jobs4Hotelsnak. Végelszámolás, végrehajtási és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a Jobs4Hotels jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni.

V. A Jobs4Hotels kötelezettségei és jogai

 1. A Jobs4Hotels köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Felhasználó részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint.

 2. A Jobs4Hotels a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.

 3. A Jobs4Hotels nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg.

 4. A Jobs4Hotels a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Felhasználó nem követelhet kártérítést a Jobs4Hotelstól.

 5. A Jobs4Hotelsnak az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Felhasználót terheli, ezért a Jobs4Hotels nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Felhasználót vagy más személyt ért károkért.

 6. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználó és az álláskeresők között, a Jobs4Hotelst nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgy a Jobs4Hotels érdekkörébe tartozó okból merült fel.

 7. A Jobs4Hotels semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó az adatbankból kiválasztott, vagy a Jobs4Hotels által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Felhasználó ezt közvetlenül vagy a Jobs4Hotels rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a Jobs4Hotels által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.

 8. A Jobs4Hotels nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális, vagy valótlan.

 9. Amennyiben a szolgáltatást a Jobs4Hotels neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Jobs4Hotels visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.

 10. A Jobs4Hotels lehetőség szerint előre jelzi a Felhasználónak, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Felhasználó ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.

 11. Egyebekben a Jobs4Hotels nem felel a Felhasználót a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a Jobs4Hotelsnak nem felróható.

 12. A Jobs4Hotels kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a Jobs4Hotels általi szándékos károkozásból fakad.

 13. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.

 14. A Jobs4Hotels karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. A Jobs4Hotels a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Jobs4Hotels az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.

VI. A szolgáltatás ellenértéke

 1. Felhasználó a Jobs4Hotels aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az - általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint - érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. A Jobs4Hotels fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Jobs4Hotels az új árlistát a honlapján közzéteszi. Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben.

 2. A Jobs4Hotels a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni.

 3. Amennyiben a Jobs4Hotelsnak a Felhasználó felé bármilyen követelése van, a Jobs4Hotels érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Felhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti. Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis a Jobs4Hotels a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Felhasználó felé.

 4. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.

 2. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.

 3. A Jobs4Hotels jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.

 4. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Jobs4Hotels az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Jobs4Hotels internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.

 5. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Felhasználó hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után.

 6. Amennyiben Felhasználó több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.

 7. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.

 8. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.

 9. A Jobs4Hotels szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Jobs4Hotels igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal.

 10. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.

 11. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.

 12. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak. A felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

 13. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.

 14. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén a Debreceni Járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 15. Felhasználó kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

 16. A Jobs4Hotels ezennel külön tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.

 17. Kapcsolat:

Link Media doo.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

e-mail: info@jobs4hotels.com

Tel.: +36 52 526-626

Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán

Adószám: 25119174-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-026664

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2015.március 1.

Feedback